Podophyllum resin 20 % w/v, Benzoin 10 % w/v & Aloes solution 2 % w/v